ایمان به خدا

محمد رسول الله (ص) : اگر از ترس ‌خدا از چیزى ‌درگذرى‌، خداوند بهتر از آن ‌را به ‌تو خواهد داد .

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ ایمان به خدا خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

 تایپایران - مرکز تخصصی تایپ  تایپایران - مرکز تخصصی تایپ  تایپایران - مرکز تخصصی تایپ
از قدیم الایام درکنار طب رایج دنیا علوم دیگری هم به رشد وتکامل خود ادامه داده اند که در چند دهه اخیر بیشتر به آنها توجه شده است. علم پزشکی در دهه های اخیر به حدی بر روی روشهای درمان فیزیکی متمرکز شده که گاهی به نظر می رسد که جنبه های روانی و غیر فیزیکی انسان بیمار به فراموشی سپرده می شوند . ناتوانی دانش آکادمیک پزشکی در بسیاری از جنبه ها باعث شده است که توجه به این گونه علوم رونق بیشتری پیداکند.

در روزگارگذشته نقش دوگانه روحانی وپزشک را یک نفر به نام « کاهن » ، « مرد مقدس » ویا « طبیب قبیله » و... انجام می شده است، اما باگذشت زمان جدا شدن پزشکی ومذهب در واقع تخصصی شدن هركدام ازاین مقولات، به هنگام درمان جسم، پزشكان ازبعدمعنوی بشرتقریباً غافل شدند.اقدامات صحیح بهداشتی ازوجودانسان ریشه می گیرد.وجودی كه فردراازنظر جسمی، روحی ومعنوی كامل می داند. لذابرای اعمال اقدام بهداشتی صحیح باید به جنبه روحی ودرمان روح فردهم توجه بسیارداشت.

دراین فرصت قصد داریم به روشهای موازی با درمانهای معمول پزشكی درمواجهه با یكی ازبزرگترین تنشهای انسان یعنی بیماری خصوصاً بیماریهای صعب العلاج اشاره كنیم. ازجمله روشهایی كه می تواندبه موازات درمانهای پزشكی معمول اثربخشی فراوان داشته باشد نیایش درمانی است كه به معنای تقویت بعد روحی ومعنوی بشربه منظور دستیابی به مراتب بالاترمعنوی، روحانی وكسب عزت نفس وهدفدارشدن فعالیتهای وی است.

دانشمندان علوم رفتاری چندسطح ازنیازهای انسانی راتعریف كرده اند. ازجمله نیازهایی كه درتقویت یاتحلیل بعدروانی فرد دخیل است می توان به مواردزیراشاره كرد:

نیازبه داشتن هدف درزندگی
نیازبه داشتن عشق وایثار
نیازبه ایثاروعفو
نیازبه امیدوخلاقیت

این نیازهای معنوی درسلامت و بیداری وجود دارند وتنها گاهی كمرنگ ویاپررنگ تربه نظرمی رسند.


1- نیازبه داشتن هدف درزندگی:
بیشترافرادهنگام بروزمشكل به مرورزندگی خود می پردازند وسعی دریافتن مفهومی برای زندگی خود می كنند. بنابراین جستجوجهت یافتن معناوهدف درزندگی می تواند نیروی بالقوه ای درفرد برای مبارزه با بیماری فراهم آورد.


2- نیازبه عشق وایثار:
این مسئله خصوصاً درموردافرادی كه ازبیماریهای مزمن رنج می برندشایعتراست. فرآیند بدخیم بیماری باعث كاهش تماسهای انسانی پرمفهوم شده ودرنتیجه بیماراحساس دوری از خداوند خواهد كرد. این انزوا وتنهایی نوعی حالت تفاوت بادیگران ویااحساس انسان نبودن را به وجودمی آورد. آنهافكرمی كنندبرای هیچ كسی اهمیتی ندارند. بنابراین نیازدارندكه به اطمینان مجددی درموردعشق وایثاردست پیدانموده ومجالی برای دریافت عشق بیابند.


3- نیازبه امید وخلاقیت:
خلاقیت مربوط به آینده است. همه بیماران خصوصاً بیماران بدحال نیازبه امید دارند. امید برخی آرزوها را شامل می شود:

امید به بهبودی
امید به خلاصی ازدرد
امید به زندگی بعدی


امید می تواند برای انجام برخی ازكارها مانند نوشتن وشعرگفتن ویا یافتن راهی جهت جبران روابط گذشته باشد. گاهی مابه علت بی توجهی به نیازهای روحی بیمارمان،ابهام درشناخت مفاهیم اعتقادی مانندقضاوقدرورحمت خداوند،ازاینكه پاسخ مناسبی برای سوالات اونداشته باشیم،مضطرب می شویم واصلاً وارداین مباحث نمی شویم.

باانجام اقدامات ذیل می توان به نیازهای معنوی بیماران توجه كرد:

كمك به آنها درایجادوتداوم ارتباط معنی دارباخداونددرهنگام رویارویی بامشكلات وتنشها.
حمایت ازآنهادربرقراری پیوندهای مذهبی وپرستش خداوند.
كمك به آنهادربیان ویاكشف احساسات مذهبی شان.

همه انسانها فطرتاً مومن هستند، حتی اگرادعایی برمذهبی بودن نداشته باشند. بنابراین نباید تصوركردكه اگربیماری ادعای لامذهب بودن دارد،نیازهای معنوی ندارد.

مذهب واعتقادات معنوی برتمام جنبه های زندگی فرد ازقبیل عادات روزانه، رفتارهای بازدارنده وتشویق كننده، مرجعی برای اندیشیدن درمورد خود و جهان، پذیرش حیات، با معنی و مفهوم انگاشتن زندگی، تقویت اعتقادات فرد برای ارزش گذاری خود، تشویق به واقع گرایی، آماده سازی فردبرای زندگی وامیدواری موثراست.

بنابراین اگربا یك بیماردرمنزل و یا بیمارستان سرو كاردارید وازاو مراقبت می كنید، به خاطر داشته باشید كه همواره حالات وروحیات معنوی اورا درتمام لحظات حمایت كنید. حتی وی را تشویق به انجام فعالیتهای مذهبی ودینی مانند خواندن نماز، دعاكردن، صدقه دادن، نذری دادن، خلوت كردن با خداو... نمایید.

درتمام لحظات بیماری (حتی دراتاق عمل) سعی كنیداشیا و وسایلی راكه ازنظراومقدس ومذهبی هستندازوی جدانسازید. این وسایل شاید درحد یك گردن بند مذهبی، یك تكه پارچه سبزمتبرك، یك كتاب دعای كوچك و... باشد.

سعی كنیددرتمام لحظات بیماری وی او را ازنظرعاطفی مورد توجه قراردهید و به اوبفهمانید كه چقدردوستش دارید و برای سلامتی اونگران هستید.

توصیه شده كه حتی اگربیمارشما بیهوش است، بربالین وی با صدای بلند دعا بخوانید و مرتباً دستها وصورت اورا لمس كنید. مطمئن باشید تأثیرصدای شما درحین خواندن دعا ولمس و اظهارمحبت شما به بیمارحتماً ازطرف وی احساس خواهدشد.

خواندن دعا ونمازنه تنها درحین بیماری بلكه به هنگام بروزشداند و مشكلات روزمره نیزتأثیر فراوانی درافزایش سطح روحیه شما در رویارویی مشكل دارد. برقراری پیوند مذهبی باخدا و ائمه به هنگام بروزمشكلات وتنشها باعث ایجاد دلگرمی واحساس داشتن پشتوانه های قوی مذهبی می گردد ، فرد را به حل مشكل امیدوارمی كند و نسبت به نیروهای ماوراء الطبیعه معتقدتر می سازد.

تقویت احساسات مذهبی موجب تقویت احساس توكل به لطف واحسان بی پایان آفریننده هستی شده وبه فرداین حس راتلقین میكند كه درجهان به این بزرگی او تنها نیست وهم او كه او را آفریده از وی دستگیری و مراقبت خواهد كرد واوهیچ گاه فراموش نخواهد شد.

ارتباط نزدیك با خدا وجهان معنویت به هنگام بروزمصائب وشدائد این تفكرمثبت را درهرفرد پاك وباایمانی القامی كند كه هیچ اتفاقی دراین جهان بی علت وحكمت نیست هرچقدر ما ازآن آگاه نباشیم وبه راستی ازپس هرسختی آسانی است وتنها با توكل به ذات مقدسش آشوب درون انسان ازاصل گسیخته، آرام خواهد شد.مریم پور دهقان کارشناس ارشد پرستاری
مجله آشنا- شماره 100منابع

1- ایلخانی، مهناز، تسلی دهندگان، انتشارات گلبان، 1381
2- ایلخانی، مهناز، بررسی تأثیرروشهای آرامسازی برروی درد بیماران سرطان بستری دربخشهای سرطان بیمارستانهای منتخب آموزشی تهران، پایان نامه،1370
3- شفر، مارتین، فشارروانی، ترجمه: بلورچی، پروین، انتشارات پاژنگ، 1367
4- گواین، شاكتی، تجسم اخلاق، ترجمه: خوشدل، گیتی، ناشرمترجم، چاپ دوم، 1371
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic